Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczonych usług

Definicje:

Regulamin - Niniejszy tekst, zwany Regulaminem, reguluje stosunki i zasady składania i realizacji zamówień pomiędzy NM Silesia a Klientem.
NM Silesia - NM Silesia Sp. z o.o., ul. Wielka Skotnica 92/10, 41-400 Mysłowice. NIP: 2220904621, z którą kontakt odbywa się za pomocą adresu e-mail: biuro@nmsilesia.pl.
Klient, Zamawiający - Firma lub osoba, która współpracuje z NM Silesia w celu realizacji określonego Zamówienia.
Strony - Rozumiane jako relacja Klienta i NM Silesia.
Zamówienie - Usługa wykonywana przez NM Silesia na rzecz Klienta, zwykle odpłatna.
Zamówienie usług internetowych - Zamówienie dotyczące usług wykonywanych w internecie jak realizacja strony WWW, sklepu, programowanie, kampanie internetowe itp.
Zamówienie produktów - Zamówienie dotyczące poligrafii, druku, wytworzenia produktu lub jego sprzedaż, np.: wizytówki, kaseton, baner reklamowy itp.
Środki pieniężne - Wpłacone przez Klienta zaliczki i inne kwoty na poczet realizacji Zamówienia.

1. Ogólne warunki

Zamówienia należy składać mailowo na adres biuro@nmsilesia.pl lub przez przeznaczony do tego celu formularz.
Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, Zamówienie będzie realizowane w myśl niniejszego Regulaminu.
Strony są zobowiązane do wzajemnego poinformowania w przypadku zmiany adresu email, numeru telefonu czy siedziby firmy.
NM Silesia zastrzega sobie prawo do przekazania realizacji całego Zamówienia lub jego części innej firmie.

2. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od złożonego Zamówienia w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać na adres email biuro@nmsilesia.pl (lub do siedziby firmy nmsilesia.pl) oświadczenie o woli odstąpienia od umowy.

Jeśli:

 • NM Silesia rozpoczęła pracę nad realizacją Zamówienia lub
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. druk wizytówek, projekt graficzny, strona WWW)

odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje. W takim przypadku po odstąpieniu od umowy środki pieniężne nie zostaną zwrócone, lub zwrócona zostanie tylko ich część (proporcjonalna do już wykonanej części Zamówienia).

3. Terminy

Strony wspólnie ustalają ostateczny termin realizacji Zamówienia.

Uzgodniony przez Strony czas realizacji Zamówienia nie obowiązuje, jeśli Klient nie odpowiada na biężąco na wiadomości e-mail lub jeśli Klient nie dokonał umówionej wpłaty za Zamówienie przed rozpoczęciem prac nad realizacją Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia może się w takim przypadku wydłużyć, w zależności od stopnia skomplikowania Zamówienia, od kilku dni do roku.

Powyższe punkty nie dotyczą Klientów, którzy o przerwie w korespondencji poinformowali NM Silesia przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

NM Silesia zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zrealizować Zamówienie w terminie, jednak na skutek różnych czynników (np. awarii urządzeń, opóźnień w drukarni, problemów z łączem internetowym czy choroby) termin też może zostać wydłużony.

W przypadku Zamówień usług internetowych zamówienie może być wydłużone o 20% czasu przeznaczonego na realizację Zamówienia lub do 7dmiu dni. W przypadku niedotrzymania terminu przez NM Silesia, Klient może z Zamówienia zrezygnować i otrzymać zwrot środków pieniężnych lub może renegocjować jego cenę.

W przypadku Zamówienia produktów, czas realizacji Zamówienia może zostać wydłużony ze względu na opóźnienie w drukarni, hurtowni czy firmy montażowej (np. ze względu na wydłużenie się innych prac ze względu na złe warunki atmosferyczne). NM Silesia o takim przypadku niezwłocznie poinformuje Klienta.

4. Zamówienia

Przed złożeniem Zamówienia Strony wspólnie ustalają jego warunki oraz cenę. Złożenie Zamówienia przez Klienta, w sposób jednoznaczny, oznacza rozpoczęcie procesu jego realizacji przez NM Silesia oraz obowiązek zapłaty. Na prośbę Klienta realizacja Zamówienia może być odłożona w czasie.

Wszystkie zmiany i modyfikacje uzgodnionego już przez Strony Zamówienia stanowią odrębne Zamówienie i podlegają osobnej wycenie.

5. Dostawa

Zamówione usługi internetowe zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.
Zamówione produkty zostaną przekazane Klientowi za pomocą firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, przez odbiór osobisty lub w trakcie montażu u Klienta. Sposób i cena dostawy ustalone będą bezpośrednio z Klientem podczas uzgadniania szczegółów Zamówienia.

6. Treści cyfrowe

Zamówione usługi internetowe przechowywane są na serwerach należących lub dzierżawionych przez NM Silesia, których zabezpieczenia są na bieżąco aktulizowane.

Na życzenie Klienta przesyłamy stworzone produkty mailowo, dlatego też Klient powinien zachować szczególną ostrożność, aby nie udostępnić przesłanych treści osobom trzecim. Ze względu na skomplikowaną budowę niektórych produktów, na życzenie Klienta, NM Silesia udzieli pełnej informacji, w jaki sposób Klient może przesłane przez NM Silesia pliki otwierać i edytować.

Klient ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich haseł otrzymanych od NM Silesia (np. dane do panelu administracyjnego strony WWW czy konta email). Klient powinien niezwłocznie zmienić otrzymane od NM Silesia hasło.

7. Rejestracja domen

Domeny rejestrowane są w firmach HRD.pl (Consulting Service Sp. z o. o., ul.Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80 Regon: 146792077 KRS: 0000472592) oraz MSERWIS Sp. z o.o. sp. k., ul. Kazimierza Wielkiego 27 50-077 Wrocław NIP: 8971849179 REGON: 368943222.

Podane ceny rejestracji i odnowień domen obowiązują tylko przy terminowych wpłatach. Jeśli Klient chce odnowić lub zarejestrować domenę, a nie dokonał płatności w terminie podanym przez NM Silesia, NM Silesia może naliczyć dodatkową opłatę zależną od opłaty poniesionej u rejestratora powiększoną o opłaty manipulacyjne.

NM Silesia zastrzega sobie możliwość zmiany cen domen ze względu na zmiany cen u rejestratora, w szczególności domen globalnych, których cena zależy od kursu walut.

W celu uzyskania kodu auth info domeny, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@nmsilesia.pl.

7.a Obsługa domen

W celu przyśpieszenia realizacji usług oferowanych przez NM Silesia związanych z obsługą domen, NM Silesia dokonuje zakupu, rezerwacji, cesji (i innych operacji) domen Klienta na firmę: AIP Przemysław Szczygłowski, 41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 5 NIP: 644-338-22-51 i następnie dzierżawi domenę Klientowi. Do dzierżawionej przez Klienta domeny Klientowi przysługuje pełne prawo do niej, w szczególności: zmiana DNS, cesja, transfer, wydanie kodu authinfo czy kodu e-cesji.

Dzierżawa trwa tak długo, jak długo Klient opłaca domenę (zgodnie z cennikiem). NM Silesia zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem domeny o obowiązku zapłaty.

Na prośbe Klienta domeny rejestrowane lub transferowane są na dane przesłane przez Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w ramach dzierżawionej domeny, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich.

7.b Hosting

NM Silesia oferuje konta hostingowe.

Cennik kont hostingowych znajduje się pod adresem: http://nmsilesia.pl/home,8,strony_www.html oraz http://nmsilesia.pl/home,9,sklepy_internetowe.html

Konto hostingowe dostępne jest tak długo, jak długo Klient je opłaca (zgodnie z cennikiem). NM Silesia zobowiązuje się informować Klienta przynajmniej 14 dni przed wygaśnięciem usługi o obowiązku zapłaty. W przypadku, w którym Klient nie opłaci konta hostingowego, zostaje ono zablokowane, a po upływie 7 dni trwale usunięte z serwera (co wiąże się z całkowitą utratą przetrzymywanych na nim danych, wiadomości email itp).

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści udostępnione w udostępnionego konta hostingowego, szczególnie za opublikowanie materiałów i treści sprzecznym z polskim prawem lub naruszającym dobra osób trzecich czy wysyłanie SPAMu.

7.c Opieka techniczna

NM Silesia świadczy usługi opieki nad stronami, sklepami i innymi aplikacjami internetowymi.

Opieka ta polega na dostępności programisty, grafika lub opiekuna strony zwanych dalej Opiekunami oraz ich pracy w ramach wybranego pakietu. Kupione godziny pracy Opiekuna sumują się. W ramach zakupionych pakietów Opiekun wykonuje pracę dla Klienta w ramach wcześniej uzgodnionej specyfikacji. Każdorazowe rozpoczęcie pracy na rzecz Klienta, oprócz czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia ze specyfikacji pobiera 5 minut niezbędnych na zalogowanie się do serwera, administracji strony oraz zapoznanie się ze specyfikacją. Jeśli nie uzgodniono inaczej, w ramach zakupionego czasu wchodzi również korespondencja z Klientem oraz rozmowy telefoniczne.

7.d Poligrafia, wydruki i montaż

NM Silesia w ofercie posiada ofertę poligrafii, wydruków oraz ich montażu.

Pierwsze trzy Zamówione produkty należy opłacić przed realizacją Zamówienia, w przypadku terminowej wpłaty i sprawnej realizacji Zamówienia kolejne Zamówienia Klient może opłacić w terminie 7dmiu dni od daty realizacji Zamówienia.

Każde Zamówienie produktów wyceniane jest indywidualnie. Montaż wyceniany jest indywidualnie. Ostateczna wycena wysyłana jest zawsze na adres email Klienta lub dostępna w siedzibie firmy przed złożeniem Zamówienia, z którą Klient ma obowiązek się zapoznać przed akceptacją Zamówienia.

Klient akceptuje projekt graficzny przed realizacją Zamówienia produktu. Wyceniany przez NM Silesia projekt graficzny wykonywany jest wg wytycznych Klienta, a jeśli Klient wytycznych nie przekaże wg uznania grafika z zachowaniem należytej staranności. Do projektu przysługują Klientowi 2 poprawki, każda kolejna poprawka wyceniana jest indywidualnie. Kolejny, zupełnie inny projekt wyceniany jest indywidualnie.
NM Silesia projekty do akceptacji przesyła Klientowi mailowo lub pokazuje w siedzibie firmy. Po akceptacji projektu NM Silesia realizuje Zamówienie produktu.

Przed realizacją Zamówienia NM Silesia poinformuje Klienta o materiale i charakterystyce produktu. Po akceptacji Zamówienia zmiana materiału lub charakterystyki produktu nie jest możliwa.

W przypadku, kiedy konieczne będzie dokonanie przez NM Silesia pomiarów lub oględzin w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta NM Silesia może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku braku realizacji Zamówienia w wysokości 3zł za 1km od siedziby firmy NM Silesia do miejsca wskazanego przez Klienta.

W przypadku Zamówienia produktów wraz z montażem Strony wspólnie ustalają termin realizacji montażu. Termin ten może się zmienić ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne czynniki niezależne od NM Silesia, o czym NM Silesia niezwłocznie poinformuje Klienta.

Klient jest zobowiązany do obecności podczas montażu. Jeśli Klient będzie podczas montażu nieobecny, a podczas montażu wynikną zjawiska nieprzewidziane co do których Klient musi podjąć decyzję NM Silesia skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu rozwiązania problemu. Jeśli Klient nie odbierze telefonu lub eliminacja problemu nie będzie możliwa NM Silesia może naliczyć dodatkową opłatę za dojazd oraz rezerwację zasobów w dwukrotnej wysokości w stosunku do poniesionych z tym faktem przez NM Silesia kosztów. Jeśli Klient jest podczas montażu nieobecny nie przysługuje mu prawo do roszczeń w związku z wykonaniem montażu jeśli montaż został wykonany zgodnie ze wskazówkami Klienta z zachowaniem należytej staranności.

8. Sposób i termin zapłaty

Zamówienia można opłacić:

 • Przelewem na konto NM Silesia - 15 1750 0012 0000 0000 3807 9317 (Raiffeisen)
 • Poprzez płatności elektroniczne dotpay.pl (link do strony z płatnością zostanie wysłany na życzenie Klienta poprzez e-mail)
 • Gotówką w siedzibie firmy lub u przedstawiciela. Klient po dokonaniu wpłaty otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

Płatności powinny być uregulowane przez Klienta w terminie siedmiu dni od momentu otrzymania prośby o wpłatę.

Za wykonane Zamówienia wystawiamy faktury, aby otrzymać fakturę należy przy ustalaniu warunków i ceny Zamówienia podać dane do faktury.

9. Reklamacje

NM Silesia dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były możliwie najwyższej jakości. W przypadku kiedy Zamówienia mają wady fizyczne lub prawne, NM Silesia zobowiązuje się do ich usunięcia.

Reklamacje należy składać mailowo, na adres email: biuro@NM Silesia lub listownie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zamieścić:

 • imię i nazwisko / nazwę firmy,
 • adres,
 • adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

W przypadku produktów niecyfrowych (np. wizytówek), należy odesłać reklamowany produkt na adres naszej firmy.

NM Silesia ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. Rozwiązywanie sporów

Spory między Klientem a NM Silesia rozsztrzygane będą polubownie, za porozumieniem stron. W przypadku braku konsensusu, spór może być rozstrzygnięty w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia. Spory mogą być też rozsztygane za pomocą wymiaru sprawiedliwości lub sądownie.

11. Informacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta (zobacz ustawę).

NM Silesia jest rzetelną firmą dlatego niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy, z korzyścią dla Klientów (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/)

 

Regulamin