Papier firmowy

PAPIER FIRMOWY

Papier firmowy
W momen­cie gdy coraz wię­cej firm poja­wia się na hory­zon­cie, trzeba być uwa­ża­nym za pro­fesjon­al­istę, aby przy­ciągnąć uwagę wartoś­ciowych klien­tów. Dlat­ego niepo­zorny papier fir­mowy odgrywa tak istotną rolę w codzi­en­nej komu­nikacji biz­ne­sowej. Nie tylko jako pod­kład pod wysta­wiane fak­tury czy rachunki, ale także pod pisa­nie ofert, doku­men­tów i whi­te­pa­pers.

Dobry wzór papieru fir­mowego to pod­sta­wowe oręże w budowa­niu toż­sa­mo­ści marki. Im lep­szy jest wzór pape­te­rii, tym więk­sze szanse na przy­ciąg­nię­cie uwagi. 

Papier firmowy jest niezbędny wszędzie tam, gdzie prowadzisz korespondencję i przygotowujesz oferty handlowe.
Format
A5 (148 x 210 mm)
A4 (210 x 297 mm)

Papier
90 g - offset preprint

Niezbędny wszędzie tam, gdzie prowadzisz korespondencję i przygotowujesz oferty handlowe.

 

Regulamin